پروژه آمار سوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:12
پروژه آمار
پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان

دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود رایگان پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سال سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار ومدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : مطالعه توصیفی داداه های طبقه بندی نشده تعریف شاخصهای عددی اعدادی را که به منظور بیان کمی توزیع اندازه ها از آنها استفاده شود شاخصهای عددی می نامند. پارامترهایی مرکزی هر معیار عددی که معرف مجموعه داده ها باشد حول میانگین باشد پارامترمرکزی نامیده می شود. تعریف میانگین اگر داداه ها برروی یک محور به صورت منظم مرتب شوند مقدار میانگین دقیقا در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. میانگین حسابی μ_(x=(∑_(i=1)^n▒x_i )/N) خواص میانگین حسابی جمع جبری اختلاف مجموعه ای از اعداد از میانگینشان برابر صفر است. هر گاه هریک از مشاهدات با عدد ثابت a جمع شود میانگین اعداد حاصل شده برابر با میانگین مجموعه اعداد قبلی به اضافه a خواهد بود.

پروژه آمار سوم دبیرستان : هرگاه هریک از مشاهدات آماری در عدد ثابت b ضرب شود میانگین اعداد حاصل شده برابر میانگین مجموعه اعداد قبلی ضرب در عدد b خواهد بود. اگر x و z دو مجموعه از مشاهدات باشند و مجموعه y از جمع دو به دو اعداد x و z حاصل شده باشد میانگین مجموعهy برابر است با جمع دو میانگین مشاهدات x و z است. میانگین پیراسته برای محاسبه میانگین جامعه آماری که بطور غیر عادی چند مشاهده خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ داشته باشد از میانگین پیراسته استفاده می شود. طرز بدست آوردن میانگین پیراسته 1-داده ها به صورت صعود مرتب شوند. 2- تمام مشاهدات کوچکتر از lnدرصد پایین و بزرگتر از ln در صد بالا حذف شوند 3- میانگین مشاهدات باقیمانده محاسبه شود نکته وقتی منحنی توزیع یک دنباله کشیده داشته باشد از شاخص مرکزی میانگین پیراسته استفاده می شود. میانگین وینزوری نوع دیگری از میانگین پیراسته وجود دارد که درآن بجای مقادر کوچکتر از ln در صد پایین وبزرگتر از lnدرصد بالا مقادیر عددی lnدرصد پایین و بالا را قرار می دهند و سپس کل مشاهدات را محاسبه می کنند. میانگین هندسی برای محاسبه میانگین اندازه های نسبی همانند نسبتها ،درصدها ،نرخهای رشد و شاخصها از میانگین هندسی استفاده می کنند. μ_g=(〖π_(i=1)^k 〖x_i〗^(w_i ))〗^(1/n) مثال x_(i در صد کارایی 88,80,65,55)/(w_i تکرار 6,5,7,2) μ_(G=〖(〖88〗^6.〖80〗^5.〖65〗^7.〖55〗^2)〗^(1/20) ) میانگین هارمونیک چنانچه مشاهدات جمع آوری شده از مقیاس ترکیبی مانند کیلومتر در ساعت یا دور در ثانیه یا نفر ساعت بر خوردار باشند برای محاسبه میانگین آنها از میانگین هارمونیک استفاده می شود. μ_G=N/(∑_(I=1)^N▒1/x_i ) مد (نما) در آمار مد به معنای توزیع آماری مقداری است که بیشترین تکرار را در میان مشاهدات داشته باشد و با mo نشان داده می شود.

پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : چارکها اگر جامعه آماری به چهار قسمت مساوی تقسیم شود چارک اول تا سوم مشخص می شوند چارک اول که با q1 نشان داده می شود مقداری است که 25 درصد مشاهدات پایین تر ازآن و 75 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. چارک دوم که با q2 نشان داده می شود مقداری است که 50 درصد مشاهدات پایین تر از آن و 50 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. نکته چارک دوم را میانه می نامند و با md نشان میدهند از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع هایی که شکل آنها غیر متقارن است استفاده می شود زیرا میانه کمتر تحت تاثیر مقادیر واقع شده در انتهای توزیع قرار می گیرد. خاصیت مهم میانه آن است که حاصل جمع قدر مطلق تفاضلهای مقادیر از میانه از حاصل جمع قدر مطلق تفاضلهای مقادیر از هر عدد دیگری مثل c کوچکتر است ∑▒〖|x_i-md|<∑▒|x_i-c| 〗 چارک سوم که با q3 نشان داده می شود مقداری است که 75 درصد مشاهدات پایین تر از ان و 25 درصد مشاهدات بالاتر از آن قرار می گیرند. مراحل محاسبه چارکها الف –داده ها را بطور صعودی مرتب کنید. ب- داده های مرتب شده را از 1 تا N کد گذاری کنید. ج – محل چارک a ام (a=1,2,3) را با استفاده ازرابطه زیر محاسبه کنید. C_Qa=aN/4 د – با استفاده از محل چارک مقدار چارک را تعیین نمایید. c_qa=aN/4+1/2 نکته زوج و فرد بودن تعداد مشاهدات در محاسبه تاثیر دارند توجه شود. پارامترهای پراکندگی (dispersion parameter) برای آنکه اختلاف جوامع آماری با توزیعهای متفاوت اشکار گردد باید از شاخصهای پراکندگی استفاده کنیم دامنه تغییرات این شاخص با تفاضل کوچکترین مشاهده از بزرگترین مشاهده محاسبه می شود. دامنه میان چارکی interquartiale range دامنه میان چارکی که با IQR نشان داده می شود فقط 50 درصد مشاهدات را در بر می گیرد.

پروژه آمار سوم دبیرستان : برای محاسبه دامنه میان چارکی ابتدا چارک اول و سوم را محاسبه کرده سپس تفاضل چارک اول و سوم به عنوان دامنه میان چارکی در نظر می گیریم IQR=Q_3-Q_1 در بعضی از متون از نیمه میان چارکی یا انحراف میان چارکی صحبت شده است که روش محاسبه آن بدین شکل است. 〖SIQR=(Q_3-Q_1)/2〗^ نکته در توزیعهایی که دارای تعداد اندکی مشاهده در ابتدا و انتها هستند از انحراف میان چارکی به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می شود نکته در توزیعهای نا متقارن از میانه به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف چارکی به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می شود. انحراف متوسط از میانگین AD=(∑▒|x_i+μ_x | )/N انحراف از متوسط میانگین دارای یک نقص اساسی است.و آن اینکه هرگاه درمقابل تعداد کمی انحرافات بزرگ تعداد زیادی انحرافات کوچک وجود داسته باشد این شاخص تاثیر انحرافات بزرگ را نشان نمی دهد واریانس چنانچه از مجذور انحرافات استفاده شود شاخص جدیدی برای سنجش پراکندگی پدید می آید که آن را واریانس می نامند σ_x^2=(∑▒〖(x_i-μ_x)〗^2 )/N واحد اندازه گیری واریانس مجذور ، و واحد اصلی متغیر است . با جذر گرفتن از واریانس شاخص جدیدی بنام انحراف معیار بدست می آید.[ بازدید : 329 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری سوالات استخدامی اموزش و پرورش نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر Reverse Image Search رفع الصور تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند
بستن تبلیغات [X]